Οι δημοσιεύσεις του Εργαστηρίου AISE μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες τρεις κύριες ερευνητικές κατηγορίες: