Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου AISE επικεντρώνονται στην εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα κι ανάπτυξη (R&D) σε τεχνολογίες αιχμής, με έμφαση στην ανάπτυξη λογισμικού, από την οπτική της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Μηχανικής Συστημάτων. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής λογισμικού ή υλικού, από την περιγραφή και ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών μέχρι το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την επαλήθευση και τη συντήρησή του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Εργαστήριο έχει, επίσης, η ανάπτυξη:

  1. Λογισμικού ανοιχτού κώδικα (π.χ. βλέπε http://occn.sourceforge.net),
  2. Ερευνητικών προτύπων με δυνατότητα άμεσης απορρόφησης τους από τη βιομηχανία
  3. Μοντέλων, συστημάτων κι εργαλείων, που καλύπτουν διάφορα σημαντικά ερευνητικά πεδία, για ενσωμάτωσή τους σε εμπορικά προϊόντα.

Επίσης, το εργαστήριο αναλαμβάνει την εξειδικευμένη επιμόρφωση φοιτητών κι εργαζομένων σε τεχνολογίες αιχμής, καθώς και την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σε τεχνολογικά θέματα του ενδιαφέροντός του.

Τα μέλη του εργαστηρίου AISE αριθμούν περισσότερες από 250 τεχνικές, ερευνητικές δημοσιεύσεις σε βιβλία (ως επιμελητές έκδοσης), κεφάλαια βιβλίων, εξέχοντα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές, στους τομείς ενδιαφέροντος του εργαστηρίου, οι οποίες έχουν προσελκύσει εκατοντάδες εξωτερικές ετεροαναφορές. Μερικές πρόσφατες επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του Εργαστηρίου ΑISE, με μεγάλο ειδικό βάρος, είναι οι ακόλουθες:

  • M. Coppola, S. Curaba, M.D. Grammatikakis, R. Locatelli, G. Marrucia and F. Papariello, «OCCN: A NoC modeling framework for design exploration», J. Syst. Arch. – Special Issue on Network-on-Chip, Elsevier (North Holland), 50 (2-3), pp. 129—163, 2004.
  • G. Kornaros, «A soft multicore architecture for edge detection and data analysis of microarray images», J. Syst. Architect., 56 (1), pp. 48—62, 2010.
  • E. Marakakis, K. Vassilakis and N. Papadakis, “Meta-rules and uncertain reasoning for diagnosis of epilepsy in childhood”, J. Expert Systems with Applications, 37 (10), pp. 6979—6985, 2010.
  • M. Marakakis, K. Vassilakis and N. Papadakis, “Α tool for removing unused arguments from logic programs automatically”, J. Artificial Intelligence Tools, 19 (1), pp. 39—63, 2010.
  • N. Papadakis and Y. Christodoulou, “A tool for addressing the ramification problem in spatial databases: A solution Implemented in SQL”, J. Expert Systems with Applications, 37, pp. 1374—1390, 2010.