Τα περισσότερα παραδοτέα από τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εμπιστευτικά. Εντούτοις, μια σύντομη περίληψη της συμμετοχής μας σε παλιά και τρέχοντα προγράμματα R&D ανά θεματική περιοχή και ανά ερευνητή μπορεί να διατεθεί κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων. Προηγούμενα ανοικτά προγράμματα από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, περιλαμβάνουν: